Privacy policy

Dit is het privacyreglement van SYSDICOM BVBA  gevestigd aan de Renierstraat 2A 3040 Huldenberg.

 

De volgende websites en applicaties behoren tot URL SYSDICOM BVBA

  • WWW.SYSDICOM-OFFICE.BE

 

Dit is het privacyreglement van de website URL SYSDICOM BVBA (hierna: "Website") en geeft u als gebruiker van de Website inzicht in de gegevens die SYSDICOM BVBA  in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden.

 

SYSDICOM BVBA respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Links naar websites van derden

Op de Website zijn links naar websites van derden te vinden Gebruikers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde (hierna: “Derde Websites”). Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de desbetreffende derde van toepassing. Gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te krijgen in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens SYSDICOM BVBA is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke Derde Websites.

 

Cookies

Teneinde gebruikers van de Website in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de Website, plaatst SYSDICOM BVBA kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon), dan wel leest SYSDICOM BVBA informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.

 

SYSDICOM BVBA maakt gebruik van maakt gebruik van onderstaande "soorten cookies"

 

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn cookies die bijhouden welke boeken er in het winkelwagentje zitten, die een login onthouden en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browsersessie. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie.

 

Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 

SYSDICOM BVBA treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Als u bij SYSDICOM BVBA een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een secure server. SYSDICOM BVBA beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers, contractanten en agenten van SYSDICOM BVBA die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

SYSDICOM BVBA  verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacyreglement. We blijven ons privacyreglement met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan.

 

 

Vragen en klachtbehandeling

Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door SYSDICOM BVBA, dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan SYSDICOM BVBA, op de volgende manieren:

  • Via e-mail: info@sysdicom.be
  • Via telefoon: 016895758
  • Post: SYSDICOM BVBA Renierstraat 2A 3040 Huldenberg

 

Inzage, correctie en verwijdering persoonlijke gegevens en verzet
SYSDICOM BVBA spant zich te goeder trouw in om de gebruikers van haar Website en andere betrokkenen te voorzien van toegang tot diens persoonsgegevens of anderszins inzage te verlenen in diens persoonsgegevens, om deze gegevens te corrigeren als deze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op verzoek te verwijderen, op te vragen of de verwerking te beperken of zich tegen de verwerking te verzetten, een en ander conform de wettelijke rechten van die betrokkene(n).

 

SYSDICOM BVBA zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt SYSDICOM BVBA weigert mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn. SYSDICOM BVBA deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn kan verlengd worden indien het verzoek complex is of vele verzoeken tegelijk binnenkomen.

 

Een weigering of verlenging is met redenen omkleed. Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.SYSDICOM BVBA voert deze service zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken - op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt, in welk geval zij de conform de alsdan geldende wet- en regelgeving toegestane vergoeding kan vragen aan de betreffende betrokkene. In de gevallen dat SYSDICOM BVBA als verwerker in de zin van de toepasselijke wetgeving ter bescherming persoonsgegevens is aan te merken, is SYSDICOM BVBA gerechtigd een vergoeding voor de kosten van het bovenstaande in rekening te brengen.

 

Bewaartermijn

SYSDICOM BVBA bewaart persoonsgegevens als identificeerbaar gegeven zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn zoals beschreven in deze privacy policy. Geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden door SYSDICOM BVBA.

 

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy policy
Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze privacy policy wordt aangepast, zal dit tijdig worden aangekondigd op de Website.